Hole No.6 Par 4 / Hdcp 1
Back(L) 437 Yard   Back(R) 446 Yard
Regular(L) 415 Yard   Regular(R) 424 Yard
Ladies(L) 290 Yard   Ladies(R) 298 Yard
最もタフなミドルホール。上りで距離があるので、2打目はクラブ選択に注意。