Hole No.8 Par 3 / Hdcp 11
Back(L) 207 Yard   Back(R) 170 Yard
Regular(L) 175 Yard   Regular(R) 138 Yard
Ladies(L) 159 Yard   Ladies(R) 122 Yard
見た目より距離のあるショートホール。クラブ選択は慎重に。左は禁物。